Vandaag mocht ik preken in de gemeente en koos het Bijbelverhaal uit Mattheus 22 1-14. Daar vertelt Jezus het verhaal van de bruiloft van de zoon van de koning. 

Het is een gelijkenis die niet echt ‘kinderbijbel proof’ is. Logisch, want het is een actie verhaal met behoorlijk wat bloed; een stad wordt in brand gestoken, koeien worden geslacht, iemand wordt doodgeslagen en een gast die slecht gekleed is naar buiten geschopt. En inderdaad, in geen van onze kinderbijbels trof ik het verhaal aan en daarom zette ik de jongens aan het werk, met het onderstaande resultaat.

Tijdens de preek heb ik verteld over verschillende huwelijks gewoonten / -tradities. De Albanese, De Nederlandse en de Hebreeuwse van 2000 jaar geleden. En in de laatste zijn interessante parallellen te ontdekken via symbolen en tradities. Onder andere dat het wachten op de bruidegom (de wederkomst van Jezus) geen verloren tijd is . Volgens het boek ‘wake up‘ zijn er drie belangrijke dingen die we kunnen doen, 1)be clean, 2)be alert and 3) do good.

Wil je de plaatjes gebruiken? Dat kan met vermelding van ‘www.huizeph.nl’ als bron.

Mattheüs 22:1-14

Gelijkenis van de koninklijke bruiloft

 1. En Jezus, antwoordende, sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
 2. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
 3. En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
 4. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft.
 5. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
 6. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, en doodden hen.
 7. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken.
 8. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.
 9. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
 10. En dezelve dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beiden kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
 11. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
 12. En zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En hij verstomde.
 13. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
 14. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Bron en meer op online-bijbel.nl

Reageren